صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'کار با پاورمیکسرها'

تنظیمات پاورها

تنظیمات پاورها پاورها انواع مختلفی دارند که هر کدام مزایا و معایبی دارند . استفاده از پاور باید نسبت به نیاز اپراتور صداو باتوجه به قدرت خروجی آن و درنظر گرفتن اُهم باند مصرفی و اُهم هر خروجی پاور باشد. پاورهای ساده فقط دوتا ورودی لفت و رایت با دوتا خروجی برای بلندگو دارند . با توجه به نوع پاور مصرفی از کابل رابط استاندارد استفاده کنید. پاورها دونوع ورودی